Module A: Algemeen

Artikel A.1. Toepasselijkheid, rangorde en definities

A.1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van NABU BV ter zake van Diensten en maken integraal onderdeel uit van iedere Overeenkomst tussen NABU BV en Klant.

A.1.2. Specifieke modules en bepalingen die op specifieke Diensten betrekking hebben, gaan voor algemene bepalingen die op alle diensten betrekking hebben.

A.1.3. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Klant die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor NABU BV alleen bindend indien en voor zover deze door NABU BV uitdrukkelijk Schriftelijk zijn aanvaard.

A.1.4. Nadere afspraken prevaleren alleen dan boven deze Algemene Voorwaarden indien deze Schriftelijk zijn en indien dat uitdrukkelijk is bepaald, of onmiskenbaar de bedoeling van beide partijen was.

A.1.5. De definities van de met een beginhoofdletter geschreven termen zijn aan het einde van de Module Algemeen te vinden en zijn van toepassing op alle modules.

Artikel A.2. Contractsluiting

A.2.1. Klant kan de Diensten direct vanaf de website van NABU BV aanvragen. De Overeenkomst ontstaat op het moment van verzending van de (al dan niet automatisch gegenereerde) e-mail van NABU BV met daarin de bevestiging en acceptatie van de aanvraag.

Artikel A.3. Bedenktermijn

1l A.3.1. Binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de bestelling heeft Klant het recht om kosteloos de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel A.4. Duur en opzegging

A.4.1. Indien in een Abonnement geen uitdrukkelijke looptijd is overeengekomen, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor een termijn van een jaar.

A.4.2. Indien een vaste looptijd voor het Abonnement is afgesproken, mag geen van de partijen de Overeenkomst eenzijdig beëindigen voordat de looptijd is verstreken. NABU BV kan de Overeenkomst echter per direct Schriftelijk opzeggen of ontbinden indien ten minste één van de volgende situaties van toepassing is:

 • Klant is in verzuim met betrekking tot een wezenlijke verplichting;
 • Het faillissement van Klant is aangevraagd;
 • Klant heeft surseance van betaling aangevraagd;
 • De activiteiten van Klant worden beëindigd of geliquideerd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.

A.4.3. Bij gebreke van een afwijkende Schriftelijke regeling, wordt een Abonnement voor bepaalde tijd als volgt verlengd: Bij het einde van de termijn gaat de overeenkomst automatisch over naar onbepaalde tijd, tenzij NABU BV of Klant voor het einde van de termijn heeft aangegeven de overeenkomst te willen opzeggen.

A.4.4. Elk der partijen mag een Overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan, opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.

A.4.5. Indien Klant enige op hem rustende verplichting uit een Overeenkomst niet nakomt, heeft NABU BV het recht de uitvoering van alle met Klant gesloten Overeenkomsten op te schorten zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van NABU BV op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

A.4.6. Indien NABU BV de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst, met inbegrip van de aanspraak op betaling voor de Diensten die zijn opgeschort.

A.4.7. Indien de Overeenkomst op de in artikel A.4.2 bedoelde gronden wordt beëindigd of ontbonden, zijn de vorderingen van NABU BV op Klant onmiddellijk opeisbaar.

A.4.8. In geval van ontbinding van de Overeenkomst blijven reeds gefactureerde bedragen voor verrichte prestaties verschuldigd, zonder enige verplichting tot ongedaanmaking. In het geval van ontbinding mag Klant uitsluitend dat deel van de overeenkomst ontbinden dat nog niet door NABU BV is uitgevoerd. Indien de ontbinding aan Klant toerekenbaar is, heeft NABU BV recht op vergoeding van de schade, daardoor direct en indirect ontstaan.

Artikel A.5. Uitvoering van de Overeenkomst en serviceniveau

A.5.1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal NABU BV deze naar beste kunnen en onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap nakomen. Afhankelijk van de Dienst, kan het serviceniveau van de Dienst nader zijn geregeld door een SLA.

A.5.2. Tenzij de SLA uitdrukkelijk anders bepaalt, staan de bepalingen daaruit in rangorde onder de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.

A.5.3. Door NABU BV opgegeven termijnen van levering hebben steeds een indicatieve strekking, behalve waar de toepasselijke SLA termijnen stelt die niet anders dan als resultaatsverbintenis kunnen worden opgevat.

A.5.4. Tenzij de toepasselijke SLA uitdrukkelijk anders bepaalt, vormen de prestatienormen daarin, bijvoorbeeld betreffende een minimale Uptime, maximale Downtime of normen betreffende de (helpdesk)ondersteuning van de Dienst, geen garanties maar indicaties.

A.5.5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft NABU BV het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de Overeenkomst verrichten.

A.5.6. Klant is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Diensten mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Klant er zorg voor dat alle gegevens, waarvan NABU BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan NABU BV worden verstrekt. De termijn waarbinnen NABU BV de Overeenkomst dient uit te voeren, vangt niet eerder aan dan nadat alle gevraagde en benodigde gegevens door NABU BV zijn ontvangen.

A.5.7. Indien Klant weet of kan vermoeden dat NABU BV bepaalde (extra) maatregelen zal moeten treffen om aan diens verplichtingen te kunnen voldoen, zal Klant NABU BV daarvan onverwijld op de hoogte stellen. Deze verplichting geldt bijvoorbeeld als Klant weet of behoort te voorzien dat er een buitengewone piek in belasting van de systemen van NABU BV zal ontstaan, die in enige waarschijnlijkheid onbeschikbaarheid van de Diensten zou kunnen veroorzaken. Dit geldt temeer indien Klant weet dat er ook Diensten aan anderen worden geleverd via dezelfde systemen als die NABU BV gebruikt om Diensten aan Klant te leveren. NABU BV zal er na waarschuwing alles aan doen om onbeschikbaarheid van de Diensten te voorkomen. Tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kunnen alle redelijke extra kosten die daarbij worden gemaakt, in rekening worden gebracht aan Klant.

A.5.8. Voorzover de toepasselijke SLA niet anders of nader bepaalt, zal NABU BV zich beschikbaar houden voor een redelijk niveau van klantenondersteuning op afstand. NABU BV is bereikbaar via de contactgegevens op de contactpagina op de Website, tijdens reguliere kantooruren.

A.5.9. Klant zal NABU BV steeds op de hoogte stellen van enige wijzigingen in naam, adres, e-mail en bank- of gironummer.

Artikel A.6. Vergunningen

A.6.1. Indien Klant voor het specifieke gebruik dat hij aan de Diensten geeft of beoogt te geven enige vergunning of andere toestemming van overheidsinstanties of derden nodig heeft, dient Klant zelf zorg te dragen voor het verkrijgen daarvan. Klant garandeert ten opzichte van NABU BV dat hij alle vergunningen en/of toestemmingen bezit die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de Diensten door Klant.

Artikel A.7. Account

A.7.1. Indien zulks is overeengekomen, zal NABU BV Klant en/of Gebruikers een Account verschaffen. Het Account zal toegankelijk zijn door een wachtwoord en gebruikersnaam in te voeren.

A.7.2. Iedere actie die middels het Account van Klant of een Gebruiker plaatsvindt, wordt geacht onder verantwoordelijkheid en risico van Klant te zijn geschied. Indien Klant vermoedt of redelijkerwijs behoort te vermoeden of te weten dat misbruik van een Account plaatsvindt, dient Klant dit zo spoedig mogelijk aan NABU BV te melden zodat deze maatregelen kan nemen.

Artikel A.8. Prijzen

A.8.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door NABU BV genoemde prijzen exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

A.8.2. Alle prijzen op de website van NABU BV zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten.

A.8.3. Indien de Overeenkomst een Abonnement is, is NABU BV gerechtigd de gehanteerde tarieven eenmaal per jaar aan te passen aan inflatie, zoals weergegeven in de relevante prijsindex van het CBS.

A.8.4. Voor prijswijziging gelden dezelfde voorwaarden en procedures als voor wijziging van de Diensten en van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel A.9. Betalingsvoorwaarden

A.9.1. NABU BV zal de door Klant verschuldigde bedragen aan Klant factureren. NABU BV heeft het recht om periodiek verschuldigde bedragen voorafgaand aan de levering van de Diensten in rekening te brengen. Indien Klant in de uitoefening van een bedrijf Diensten afneemt, kan Klant een aanvraag doen voor een credit check. Als uit de credit check naar het oordeel van NABU BV blijkt dat Klant voldoende kredietwaardig is, kan NABU BV Klant de mogelijkheid bieden om Diensten op krediet af te nemen.

A.9.2. De betalingstermijn van een factuur is 14 dagen, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.

A.9.3. Indien Klant niet tijdig volledig betaalt, is hij vanaf 14 dagen na de betalingstermijn van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist.

A.9.4. Indien is overeengekomen dat Klant voor de betaling van Diensten een prepaid krediet zal storten of een creditcard gebruikt en NABU BV op enig moment de verschuldigde bedragen daarvan niet meer af kan schrijven wegens tekort aan krediet, zal NABU BV Klant waarschuwen om zo snel mogelijk het krediet op te waarderen. Als NABU BV na de waarschuwing een nieuwe poging doet om het bedrag af te schrijven en die poging mislukt, dan heeft NABU BV het recht om de verstrekking van de Diensten onmiddellijk op te schorten.

A.9.5. Indien Klant in verzuim verkeert, heeft dat de volgende consequenties.

 • NABU BV mag de Overeenkomst onmiddellijk opschorten, beëindigen of ontbinden.
 • Over het openstaande bedrag is de wettelijke rente verschuldigd.
 • Klant is gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente.

A.9.6. Uitsluitend betalingen aan NABU BV zelf werken bevrijdend.

Artikel A.10. Rechten van intellectueel eigendom

A.10.1. Alle rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van de Diensten door NABU BV ontwikkelde of ter beschikking gestelde Materialen berusten uitsluitend bij NABU BV of diens licentiegevers.

A.10.2. Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die in deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst of anderszins Schriftelijk expliciet worden toegekend en voor het overige zal Klant de geautomatiseerde werken of andere Materialen van NABU BV niet verveelvoudigen of openbaar maken. Voornoemde lijdt uitzondering indien onmiskenbaar per abuis is nagelaten aan Klant zo’n recht op uitdrukkelijke wijze te verstrekken.

A.10.3. Tenzij indien en voor zover Schriftelijk anders is overeengekomen, is het Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit de Materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Materialen.

A.10.4. Het is NABU BV toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van diens Materialen. Indien NABU BV door middel van technische bescherming de Materialen heeft beveiligd, is het Klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken, behalve indien en voor zover de wet dwingend het tegendeel bepaald.

Artikel A.11. Gedragsregels

A.11.1. Het is Klant verboden om met gebruikmaking van de Diensten de Nederlandse wet te schenden en om inbreuk te maken op de rechten van anderen.

A.11.2. Klant mag de Diensten niet gebruiken voor Toepassingen Met Verhoogd Risico, tenzij de Dienst uitdrukkelijk als wel geschikt voor dergelijke toepassingen is aangemerkt. Indien geen van de Diensten als geschikt is aangemerkt, kan Klant een verzoek indienen bij NABU BV voor een maatwerk Overeenkomst. NABU BV biedt vooraf geen garantie dat het in alle gevallen mogelijk zal zijn om een maatwerk overeenkomst te sluiten.

A.11.3. Klant vrijwaart NABU BV tegen alle aanspraken van derden die erop gebaseerd zijn dat Klant in strijd heeft gehandeld met de gedragsregels en/of de wet.

Artikel A.12. Reselling

A.12.1. Het is Klant toegestaan om de Diensten door te leveren (te “resellen”), bijvoorbeeld in combinatie met of als onderdeel van de eigen producten of diensten van Klant, tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

A.12.2. Klant handelt bij Resellen in eigen naam, voor eigen rekening, en voor eigen risico en is niet gerechtigd voor of namens NABU BV overeenkomsten te sluiten of de indruk te wekken dat zij agent of vertegenwoordiger van NABU BV is.

A.12.3. Klant dient haar klanten minstens dezelfde verplichtingen op te leggen als NABU BV aan Klant oplegt met betrekking tot de beschikbaar gestelde Diensten. NABU BV kan verlangen dat Klant bewijs hiervan overlegt.

A.12.4. Een niet of niet tijdig betalen van klanten van Klant ontslaat Klant niet van haar betalingsverplichtingen jegens NABU BV.

A.12.5. NABU BV zal uitsluitend via Klant contact zoeken met klanten van Klant, tenzij NABU BV een dringende reden heeft om deze klanten direct te benaderen of Klant toestemming geeft voor direct contact. (Dreigende) schade en overlast voor derden door activiteiten van klanten van Klant is in ieder geval een dringende reden.

A.12.6. Indien NABU BV wordt gecontacteerd door een klant van Klant kan zij deze niet van een antwoord voorzien, tenzij deze een algemene vraag stelt waarbij slechts publiek bekende informatie wordt besproken.

A.12.7. Klant is niet gerechtigd in promotionele of commerciële communicatie enige handelsnaam, merknaam, logo’s of tekens van NABU BV te gebruiken met als doel gebruik te maken van de goodwill of goede naam van NABU BV voor werving van klanten door Klant. Klant mag wel op zakelijke wijze communiceren dat zij gebruik maakt van producten en/of diensten van NABU BV. NABU BV kan hiervoor materiaal beschikbaar stellen.

A.12.8. Klant is jegens NABU BV te allen tijde volledig aansprakelijk voor alles dat haar klanten doen of nalaten via de systemen of netwerken van NABU BV dan wel die van haar toeleveranciers.

A.12.9. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Klant heeft NABU BV het recht om klanten van Klant te benaderen, in te lichten, en eventueel over te nemen.

A.12.10. Door het grote aantal klanten is NABU BV niet in staat om een (offerte-) aanvraag door klant van Klant te herkennen. Het doen van een aanbod aan de klant van Klant op diens verzoek maakt NABU BV niet schuldig aan 7:401 BW of 6:162 BW.

Artikel A.13. Aansprakelijkheid NABU BV

A.13.1. NABU BV is in het kader van de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst niet aansprakelijk behoudens in de gevallen hieronder genoemd, en ten hoogste tot de daarbij vermelde limieten.

A.13.2. De totale aansprakelijkheid van NABU BV voor schade geleden door Klant als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door NABU BV van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Klant overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van NABU BV, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) die Klant onder de Overeenkomst verschuldigd zal raken, of, indien de Overeenkomst een duur heeft van meer dan zes (6) maanden, een bedrag gelijk aan de vergoedingen die Klant in de laatste zes (6) maanden heeft betaald. In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan tienduizend (10.000) euro (exclusief BTW).

A.13.3. NABU BV is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

A.13.4. De aansprakelijkheid van NABU BV wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant NABU BV onverwijld en deugdelijk Schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en NABU BV ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat NABU BV in staat is adequaat te reageren.

A.13.5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade binnen dertig (30) dagen na de ontdekking van de schade Schriftelijk bij NABU BV meldt.

A.13.6. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van NABU BV.

Artikel A.14. Aansprakelijkheid Klant

A.14.1. Klant is aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare fout of tekortkoming is ontstaan.

A.14.2. Klant vrijwaart NABU BV tegen alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een Dienst welke door Klant aan een derde is geleverd en welke mede bestond uit door NABU BV geleverde zaken, Materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover Klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, Materialen of resultaten.

A.14.3. Klant vrijwaart NABU BV tegen aanspraken betreffende het bij de gebruikmaking van de Diensten door of met toestemming van Klant niet naleven van de gedragsregels in artikel A.11. Deze vrijwaring geldt ook ten aanzien van personen die weliswaar geen werknemers van Klant zijn, maar de Diensten desalniettemin onder verantwoordelijkheid of met toestemming van Klant hebben gebruikt.

Artikel A.15. Storingen en overmacht

A.15.1. Geen van de partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid die buiten de macht van partijen ligt en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet reeds kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet.

A.15.2. Onder overmacht wordt mede verstaan:

 • Storingen van publieke infrastructuur waar de levering van de Diensten van afhankelijk is, die normaliter voor NABU BV en Klant beschikbaar is, maar waarover NABU BV geen feitelijke macht of contractuele nakomingsverbintenis kan uitoefenen, zoals de werking van de registers van IANA, RIPE, en alle netwerken in het internet waar NABU BV geen contract mee heeft gesloten.
 • Storingen in infrastructuur en/of Diensten van NABU BV die zijn veroorzaakt door computercriminaliteit, bijvoorbeeld (D)DOS-aanvallen of al dan niet succesvolle pogingen om de netwerkbeveiliging of systeembeveiliging te omzeilen.
 • Tekortkomingen van leveranciers van NABU BV, die NABU BV niet kon voorzien en waar NABU BV diens leverancier niet voor aansprakelijk kan stellen, bijvoorbeeld doordat bij de betreffende leverancier (eveneens) sprake was van overmacht.
 • Gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of ander bronmateriaal waarvan Klant het gebruik heeft voorgeschreven.
 • Onbeschikbaarheid van personeelsleden (door ziekte of anderszins).
 • Overheidsmaatregelen.
 • Staking.
 • Oorlog.
 • Algemene vervoersproblemen.

A.15.3. Indien een overmachtsituatie langer dan drie maanden duurt, heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst Schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel A.16. Geheimhouding

A.16.1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

A.16.2. NABU BV zal geen kennis nemen van gegevens die Klant opslaat en/of verspreidt via de systemen van NABU BV, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of NABU BV daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal NABU BV zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

A.16.3. De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel A.17. Persoonsgegevens

A.17.1. Indien NABU BV in de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens zal verwerken waar Klant de verantwoordelijke voor is, verplicht artikel 14 Wet bescherming persoonsgegevens NABU BV en Klant, in de hoedanigheid van respectievelijk ‘bewerker’ en ‘verantwoordelijke’, ertoe verbintenissen aan te gaan met betrekking tot de door NABU BV uitgevoerde verwerkingen, die waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen. Bij gebreke van een nadere, apart overeengekomen ‘bewerkersovereenkomst’, zullen de bepalingen in dit artikel gelden als de in de Wbp bedoelde verbintenissen.

A.17.2. NABU BV zal zorg dragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de aard van de persoonsgegevens en de verwerking met zich meebrengen, onverminderd hetgeen in artikel A.11 is bepaald omtrent Toepassingen met Verhoogd Risico.

A.17.3. Klant verklaart hierbij dat deze het beveiligingsniveau van de Diensten heeft gecontroleerd en deze als adequaat beschouwt voor de verwerkingen van persoonsgegevens die met de Diensten gebeuren en het gebruik dat Klant van de Diensten wil maken.

A.17.4. NABU BV staat er tevens voor in dat een ieder die handelt onder het gezag van NABU BV, voor zover deze in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst toegang heeft tot persoonsgegevens waar Klant de verantwoordelijke voor is, deze slechts verwerkt in opdracht van Klant, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.

A.17.5. Klant staat ervoor in dat hij alleen op geheel rechtmatige wijze persoonsgegevens in zal voeren in systemen van NABU BV of anderszins ter beschikking zal stellen aan NABU BV en vrijwaart NABU BV tegen alle aanspraken van derden die op het tegengestelde zijn gebaseerd.

A.17.6. Indien Klant in het kader van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld op grond van de Wbp, gegevens die zijn opgeslagen in systemen van NABU BV dient te wijzigen, verwijderen of af te staan, en daarbij de hulp van NABU BV nodig heeft, zal NABU BV daarin zoveel mogelijk behulpzaam zijn. De kosten voor de werkzaamheden daarvoor kunnen afzonderlijk worden gefactureerd.

Artikel A.18. Wijzigingen AV

A.18.1. NABU BV behoudt zich het recht voor de Diensten en deze Algemene Voorwaarden en alle Modules daaruit te wijzigen of aan te vullen.

A.18.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging.

A.18.3. NABU BV kan de wijziging op de volgende manieren bekendmaken:

 • Via een electronisch ticketsysteem.
 • Op de website van NABU BV.
 • Per e-mail.

A.18.4. Niet-inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.

A.18.5. Indien Klant een wijziging niet wil accepteren, dient Klant dit binnen twee weken Schriftelijk gemotiveerd mede te delen aan NABU BV. NABU BV kan daarop de wijziging heroverwegen. Indien NABU BV daarop de wijziging niet intrekt, kan Klant tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden, de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel A.19. Slotbepalingen Module Algemeen

A.19.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

A.19.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin NABU BV gevestigd is.

A.19.3. Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

A.19.4. Informatie en mededelingen op de website van NABU BV zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. In geval van enige inconsistentie tussen de website en de Overeenkomst prevaleert de Overeenkomst.

A.19.5. De logfiles en overige al dan niet elektronische administratie van NABU BV vormen volledig bewijs van stellingen van NABU BV en de door NABU BV ontvangen of opgeslagen versie van enige (elektronische) communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Klant.

A.19.6. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld Schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bank- of gironummer.

A.19.7. Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande Schriftelijke toestemming van de andere partij. Deze toestemming is echter niet nodig in geval van bedrijfsovername of overname van de meerderheid van de aandelen van de betreffende partij.

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. NABU BV: het bedrijf NABU B.V., gevestigd te Rouaanstraat 7, 9723 CA, Groningen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 02091953.

2. NABU BV Website: de website van NABU BV, bereikbaar via het domein www.nabucloud.com.

3. Account: het toegangsrecht tot een gebruikersinterface waarmee Klant (bepaalde aspecten van) de Diensten kan beheren en configureren, alsmede de configuratie(s) en de voor Klant opgeslagen bestanden zelf.

4. Algemene Voorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document.

5. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie NABU BV een Overeenkomst heeft gesloten. Tevens wordt bedoeld degene die met NABU BV daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.

6. Diensten: de producten en/of diensten die NABU BV aan Klant zal leveren, zoals:

 • Hostingdiensten: diensten waarbij NABU BV via het internet computer- en opslagcapaciteit beschikbaar stelt om gegevens van de Klant op te slaan, verder te verwerken en/of te publiceren via het internet, zoals:
  • Dedicated server hosting: het via het internet beschikbaar stellen van een aparte computer, zoals nader omschreven op de NABU BV Website of in de specifieke offerte.
 • Cloud hosting: het via het internet beschikbaar stellen van computercapaciteit, waaronder rekenkracht, tijdelijk geheugen en schijfruimte, zoals nader omschreven op de NABU BV Website of in de specifieke offerte.
 • VPS hosting: het via internet beschikbaar stellen van een virtuele server, zoals nader omschreven op de NABU BV Website of in de specifieke offerte.
 • b) Het beschikbaar stellen dan wel doorleveren van SSL-certificaten van certificatiedienstverleners.

7. Domeinnaamovereenkomst: de Overeenkomst krachtens welke NABU BV tegen betaling een of meerdere domeinnamen ten behoeve van Klant registreert.

8. Downtime: de tijdsperiode waarin een Dienst die via internet of een ander ICT-netwerk zoveel mogelijk continu wordt geleverd – zoals Hosting – is onderbroken of opgeschort.

9. Abonnement: de Overeenkomst waarbij één of meer der partijen zich verbindt om gedurende een zekere tijdsperiode continu of steeds opnieuw prestaties te verrichten, (domeinen- en hostingcontract hebben een mininale periode van 12 maanden).

10. Gebruiker: de (eind)gebruiker die de door NABU BV ten behoeve van Klant geleverde Dienst gebruikt.

11. Hostingovereenkomst: de Overeenkomst krachtens welke NABU BV tegen betaling een of meerdere Hostingdiensten aan Klant levert.

12. Materialen: Alle geautomatiseerde werken (zoals websites en (web)applicaties), huisstijlen, logo’s, folders, brochures, leaflets, belettering, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten en andere voortbrengselen van de geest die verband houden met de Diensten, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en de gegevensdragers waarop de Materialen zich bevinden.

13. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen NABU BV en Klant ontstaan uit een aanbod of offerte gedaan door NABU BV en de geldige aanvaarding daarvan door Klant.

14. Registry: een instantie die bevoegd is om domeinnamen uit te vaardigen voor een bepaald top level domain (TLD), zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) voor het TLD ‘.nl’.

15. Registrar: een dienstverlener die bij de Registry is ingeschreven en bevoegd is om ten behoeve van klanten domeinnamen ter registratie aan te melden bij de Registry.

16. Resellerovereenkomst: de Overeenkomst krachtens welke Klant tegen betaling Diensten van NABU BV mag doorverkopen aan derden.

17. Schriftelijk: onder Schriftelijk valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende vaststaat.

18. Service Level Agreement, SLA: overeenkomst tussen NABU BV en Klant waarbij zo concreet en meetbaar mogelijke normen aan de te leveren Diensten worden verbonden.

19. Toepassingen Met Verhoogd Risico: toepassingen waarbij een fout in de Diensten kan leiden tot dood of ernstig letsel, ernstige milieuschade of verlies van (persoons)gegevens met zeer hoge gevolgschade. Voorbeelden van Toepassingen Met Verhoogd Risico zijn: vervoerssystemen waarbij een fout tot gevolg kan hebben dat treinen ontsporen of vliegtuigen verongelukken; medische systemen waarbij een fout tot gevolg kan hebben dat een patiënt geen of een verkeerde behandeling kan krijgen; systemen waar een substantieel deel van de bevolking afhankelijk van is voor de toebedeling van cruciale overheidsdiensten, zoals DigiD; systemen waarin (veel) medische gegevens of andere bijzondere gegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens, of anderszins zeer gevoelige gegevens zijn opgeslagen.

20. Uptime: de tijdsperiode waarin een Dienst die via internet of een ander ICT-netwerk zoveel mogelijk continu wordt geleverd – zoals hosting – niet is onderbroken of opgeschort.

21. Website: www.NABU BV.nl.

22. Whois: het register van de RegisterNABU BV waarin informatie is opgenomen over uitgegeven domeinnamen. De informatie bevat bijvoorbeeld de status, de houder, administratieve contactpersoon, Registrar, technische contactpersoon, domeinnaamservers, datum registratie en door welke instelling de administratie is gebeurd (zoals de Nederlandse Registry SIDN of een ander).

 

Module B: Hostingdiensten

Artikel B.1. Toepassingsgebied

B.1.1. Deze module is van toepassing op alle Hostingdiensten die NABU BV levert.

Artikel B.2. Licentie

B.2.1. Klant verstrekt hierbij aan NABU BV een licentie om alle door Klant in de systemen van NABU BV ingevoerde Materialen te verwerken, kopiëren en publiceren volgens de reguliere werking van de betreffende systemen en Diensten.

Artikel B.3. Gedragsregels

B.3.1. Naast de algemene gedragsregels uit artikel A.11, geldt het volgende. Het is verboden om met gebruikmaking van de Diensten Materialen te publiceren die:

 • Kennelijk primair bedoeld zijn om anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals websites met (uitsluitend of voornamelijk) hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om slechts over dergelijke aanvallen te informeren.
 • Kinderpornografie bevatten of er kennelijk op zijn gericht om anderen te helpen kinderpornografische materialen te vinden.
 • Bestialiteit bevatten.
 • Zijn bestemd om op onrechtmatige wijze gegevens te verkrijgen van bezoekers (phishing).
 • Zijn bestemd om kwaadaardige software (zoals virussen of trojans) te installeren bij anderen.
 • In overwegende mate torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) materiaal dat onmiskenbaar inbreuk maakt op auteursrechten, naburige rechten of portretrechten.

B.3.2. De Diensten mogen niet worden gebruikt voor het versturen van ongevraagde elektronische berichten (zoals bedoeld in artikel 11.7 Telecommunicatiewet).

B.3.3. Het verspreiden van pornografische Materialen met gebruikmaking van de Diensten is toegestaan, tenzij anders aangegeven door NABU BV.

B.3.4. Klant heeft geen recht op fysieke toegang tot de server(s) waarmee de Hostingdiensten worden geleverd.

Artikel B.4. Maatregelen, Notice & Takedown

B.4.1. Indien NABU BV een vermoeden krijgt dat een handelen of nalaten van of voor risico van Klant, inbreuk maakt op de gedragsregels uit artikel A.11 en/of B.3, is NABU BV direct gerechtigd tot het nemen van passende maatregelen, ook voordat NABU BV Klant heeft geïnformeerd. NABU BV is bijvoorbeeld gerechtigd om Materialen die naar het oordeel van NABU BV onmiskenbaar onrechtmatig zijn, direct te blokkeren, maar NABU BV zal die Materialen nog niet permanent verwijderen en zal zich inspannen om geen andere Materialen te blokkeren die niet onmiskenbaar onrechtmatig zijn. NABU BV zal zich inspannen de Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van dergelijke maatregelen. Indien de maatregelen het gevolg zijn van een klacht van een derde, zal NABU BV dat tevens vermelden. Op verzoek van Klant, zal NABU BV de maatregelen Schriftelijk motiveren en/of een kopie van de klacht van de derde aan Klant verstrekken.

B.4.2. Voorafgaand aan het nemen van meer ingrijpende maatregelen, zoals algehele opschorting van de Diensten of permanente verwijdering van door NABU BV opgeslagen Materialen van Klant, zal NABU BV Klant waarschuwen en hem verzoeken om binnen 5 werkdagen

 • de schending te beëindigen of
 • gemotiveerd mede te (doen) delen waarom er geen sprake zou zijn van een schending. Indien Klant geen van beide tijdig doet, is NABU BV gerechtigd om onmiddellijk de Materialen permanent te verwijderen, alle Diensten op te schorten, of de Overeenkomst te beëindigen, zonder enige verplichting voor NABU BV tot restitutie van voor de Diensten betaalde bedragen of vergoeding van schade.

B.4.3. NABU BV is gerechtigd om naam, adres en andere identificerende gegevens van Klant af te geven aan een derde die klaagt dat Klant inbreuk maakt op diens rechten of de gedragsregels, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is. Voorts is NABU BV te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.

B.4.4. Hoewel NABU BV ernaar streeft om zo redelijk, zorgvuldig en adequaat mogelijk op te treden na klachten over Klant, is NABU BV nimmer gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van maatregelen als bedoeld in dit artikel.

Artikel B.5. Opslag- en Datalimiet

B.5.1. NABU BV kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die Klant mag of feitelijk kan gebruiken in het kader van de Diensten.

B.5.2. De limieten zijn door de werking van de systemen gewaarborgd en kunnen niet worden overschreden, tenzij er sprake is van een hack of een fout. Indien een dergelijke hack of fout door Klant is ontstaan of aan Klant toerekenbaar is, kan de overschrijding van de limiet(en) achteraf aan Klant in rekening worden gebracht.

B.5.3. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is overschreden.

Artikel B.6. Procedure na beëindiging

B.6.1. Na beëndiging van de Overeenkomst, als gevolg van opzegging dan wel ontbinding, worden het Account van Klant en alle voor Klant opgeslagen gegevens tot 14 kalenderdagen na de beëindiging beschikbaar gehouden, zodat de klant de gegevens zelf kan downloaden. Na deze termijn worden alle gegevens van de klant gewist, ongeacht of Klant deze heeft gedownload of niet.

B.6.2. Het wissen van voor Klant opgeslagen gegevens gebeurt altijd zonder speciale voorzorgen om het wissen onomkeerbaar te maken. Dit betekent dat er bijvoorbeeld op ‘delete’ wordt gedrukt in een (standaard) besturingssysteem, waarna de bestanden overschreven kunnen worden.

 

Module C: Domeinnaamregistratie

Artikel C.1. Toepassingsgebied

C.1.1. Deze module is van toepassing op Diensten waarbij NABU BV één of meerdere domeinnamen voor Klant registreert of laat registreren bij een Registry.

Artikel C.2. Bemiddeling; geen garantie

C.2.1. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adres zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende Registries, waaronder de SIDN. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adres. NABU BV vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

C.2.2. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie. Klant kan uit het bericht van NABU BV waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen.

C.2.3. NABU BV is niet aansprakelijk voor het niet verkrijgen door Klant van diens domeinnaam als een derde deze reeds blijkt te hebben verkregen voordat NABU BV de aanvraag naar de Registry heeft kunnen doorzetten, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van NABU BV.

Artikel C.3. Voorwaarden voor registratie

C.3.1. Klant dient zich te conformeren aan de regels die Registries stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam. NABU BV zal Klant aanwijzen waar de geldende voorwaarden van de Registries kunnen worden geraadpleegd voordat de registratie definitief wordt aangevraagd.

C.3.2. Bij registratie wordt niet actief gecontroleerd of aan geldende voorwaarden is voldaan. Het feit dat een registratie heeft plaatsgevonden, vormt geen enkel bewijs, of zelfs indicatie, dat de registratie niet in strijd was met de voorwaarden.

C.3.3. Klant vrijwaart en houdt NABU BV schadeloos voor alle schade die verband houdt met de registratie (en het gebruik) van een domeinnaam namens of door Klant in strijd met de daarvoor geldende voorwaarden.

Artikel C.4. Betalingsvoorwaarden

C.4.1. Iedere domeinnaam wordt per jaar volledig vooruitbetaald.

C.4.2. Indien NABU BV zich heeft gekweten van haar taak om de overeengekomen domeinnaam/-namen aan te melden bij de Registry, kan Klant nimmer aanspraak maken op restitutie van enig voor de registratie vooruitbetaald bedrag, ook niet indien Klant om wat voor reden dan ook de Overeenkomst voortijdig heeft opgezegd of ontbonden en ook niet indien NABU BV als gevolg van een maatregel bedoeld in artikel C.5 hieronder de domeinnaam zelf heeft verkregen of opgezegd.

C.4.3. NABU BV zal Klant waarschuwen wanneer betaling voor verlenging van de registratie noodzakelijk is of wordt en niet via automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden. Een herinneringsfactuur geldt als een waarschuwing zoals hierboven bedoeld.

C.4.4. Indien de vooruitbetaling niet tijdig geschiedt, rust op NABU BV geen plicht om de registratie te verlengen.

Artikel C.5. Maatregelen

C.5.1. NABU BV heeft het recht om alle domeinnamen die zij voor Klant heeft geregistreerd ontoegankelijk of onbruikbaar te maken wanneer Klant aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst – hier wordt niet alleen de Domeinnaamovereenkomst bedoeld, maar alle soorten Overeenkomst – zulks echter uitsluitend voor de duur dat Klant in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een Schriftelijke ingebrekestelling. Voor het opnieuw toegankelijk maken van de domeinnamen na deze opschorting, voor zover dat nog mogelijk is, kan maximaal €100,- per domeinnaam worden gerekend.

C.5.2. Indien Klant in strijd heeft gehandeld met artikel C.3 heeft Klant geen recht op de domeinnaam en kan deze op ieder moment aan de beschikkingsmacht van Klant worden onttrokken.

Artikel C.6. Verbergen van (persoons)gegevens uit Whois

C.6.1. Onder bijzondere omstandigheden en op verzoek van NABU BV ten behoeve van Klant, kan de Nederlandse Registry SIDN bepaalde gegevens afschermen uit Whois. Indien Klant van deze mogelijkheid gebruik wil maken, dient hij een verzoek daartoe bij NABU BV in te dienen. NABU BV zal dit verzoek vervolgens doorsturen naar SIDN.

C.6.2. Voor minderjarigen, onder curatele of onder mentor gestelden moet de wettelijk vertegenwoordiger het verzoek tekenen.

C.6.3. NABU BV kan ook op verzoek van Klant een domeinnaam op eigen naam van NABU BV registreren indien Klant daarom verzoekt. Indien dat is gebeurd, zal NABU BV medewerking verlenen aan verzoeken van Klant tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam.

C.6.4. Ook een verzoek om kennisneming (inzage), verbetering, aanvulling of verwijdering van persoonsgegevens van Klant door SIDN kan Klant indienen bij NABU BV, die ervoor zal zorgen dat het verzoek wordt doorgegeven aan SIDN.

 

Module D: SSL certificaten

Artikel D.1. Toepassingsgebied

D.1.1. Deze module is van toepassing op het beschikbaar stellen dan wel doorleveren van SSL-certificaten van certificatiedienstverleners.

Artikel D.2. Verlening van Certificaten

D.2.1. De relevante leverancier van NABU BV maakt het Certificaat aan op basis van de gegevens die door Klant aan NABU BV zijn verstrekt. NABU BV levert het Certificaat door aan Klant.

Artikel D.3. Geldigheid van Certificaten

D.3.1. Het Certificaat is geldig voor de overeengekomen duur, tenzij het Certificaat tussentijds wordt ingetrokken.

D.3.2. In de volgende situaties kan NABU BV en/of de leverancier het Certificaat intrekken voordat het is verlopen:

 • Indien blijkt dat Klant onjuiste informatie heeft aangeleverd ten behoeve van het verkrijgen van het Certificaat;
 • Indien Klant het voor het Certificaat verschuldigde bedrag niet of niet tijdig heeft voldaan;
 • Indien de betrouwbaarheid van het Certificaat, naar het oordeel van NABU BV en/of de leverancier is gecompromitteerd;

D.3.3. Tenzij de intrekkingsgrond op enige wijze aan Klant te wijten is, zal NABU BV kosteloos een nieuw Certificaat leveren om een Certificaat dat op grond van het voorgaande is ingetrokken voordat het is verlopen, te vervangen.

D.3.4. Klant realiseert zich, en verklaart zich ermee akkoord, dat de leveranciers van NABU BV de uiteindelijke beslissing kunnen maken om tot verlening, aanpassing of intrekking van Certificaten over te gaan. NABU BV zal zich inspannen om Klant zo goed mogelijk te ondersteunen in het proces van verlening, aanpassing of intrekking van Certificaten.

D.3.5. NABU BV spant zich in om Klant steeds tijdig voordat het Certificaat verloopt, te waarschuwen dat het Certificaat zal moeten worden hernieuwd. Het blijft echter altijd de eigen verantwoordelijkheid van Klant om diens Certificaten tijdig te laten hernieuwen.

© 2016 NABU BV
 
email     support@nabucloud.com
E-mail support: op werkdagen binnen 8 uur
en op weekends binnen 24 uur
Volg ons op