Notice and Takedown Beleid


T
1. Wat voor materialen zijn verboden om te hosten bij Nabu Cloudhosting?

1.1. Het is verboden om met gebruikmaking van de Diensten van Nabu Cloudhosting de Nederlandse wet te schenden en om inbreuk te maken op de rechten van anderen. Het is bijvoorbeeld verboden om met gebruikmaking van de Diensten Materialen te publiceren die:

 • Kennelijk primair bedoeld zijn om anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals websites met (uitsluitend of voornamelijk) hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om slechts over dergelijke aanvallen te informeren.
 • Kinderpornografie bevatten of er kennelijk op zijn gericht om anderen te helpen kinderpornografische materialen te vinden.
 • Bestialiteit bevatten.
 • Zijn bestemd om op onrechtmatige wijze gegevens te verkrijgen van bezoekers (phishing).
 • Zijn bestemd om kwaadaardige software (zoals virussen of trojans) te installeren bij anderen.
 • In overwegende mate torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) materiaal dat onmiskenbaar inbreuk maakt op auteursrechten, naburige rechten of portretrechten.
2. Wat kan ik doen als een klant van Nabu Cloudhosting zich niet aan de regels houdt?

2.1. U kunt een NTD-melding indienen via NTD@Nabuhosting.com. Uw melding dient alle van de volgende zaken te bevatten:

 • Uw volledige (bedrijfs)naam.
 • Uw adres en telefoonnummer.
 • Het doel van de melding:
  • Is het de bedoeling dat onrechtmatig materiaal zo snel mogelijk wordt geblokkeerd/verwijderd? In dat geval dient u te bewijzen dat het materiaal onmiskenbaar onrechtmatig is.
  • Wilt u de naam, adres en woonplaats (NAW) gegevens van de plaatser van onrechtmatig materiaal? In dat laatste geval dient u aannemelijk te maken dat het materiaal onrechtmatig is en daarnaast aantonen een zwaarwichtig en reĆ«el belang te hebben bij die gegevens.
 • Een verklaring dat u instaat voor de juistheid van uw melding.
 • Een verklaring dat u aansprakelijkheid aanvaardt voor alle gevolgen van de melding, mocht deze onjuistheden bevatten (bijvoorbeeld als het materiaal toch niet verboden blijkt) en dat u Nabu Cloudhosting zult vrijwaren van dergelijke gevolgen.
 • Als u niet wilt dat de Klant waar uw melding betrekking op heeft uw naam te weten komt in verband met een vrees voor onrechtmatige en/of strafbare wraakacties (zoals smaad, bedreiging of mishandeling), dan dient u in de melding te onderbouwen waarom die vrees terecht zou zijn.
3. Wat gebeurt er met mijn melding?

3.1. Nabu Cloudhosting doet haar uiterste best om zo snel mogelijk te reageren op meldingen die voldoen aan het voorgaande. Als de melding niet voldoet, wordt de melder in de gelegenheid gesteld om de melding te corrigeren. Als de melding daarna nog niet voldoet, zal Nabu Cloudhosting de melding niet verder behandelen.

3.2. Als Nabu Cloudhosting meent dat de melder gelijk heeft, zal het verzoek van de melder worden ingewilligd, nadat de Klant wel eerst de kans is geboden om inhoudelijk te reageren op de melding.

 • Bij een verzoek om NAW-gegevens zal het verzoek alleen worden ingewilligd als naar het oordeel van Nabu Cloudhosting aannemelijk is dat de klant van Nabu Cloudhosting inderdaad onrechtmatig heeft gehandeld en de melder daarbij ook een redelijk belang heeft aangetoond bij het ontvangen van de gegevens.
 • Bij een verzoek om materiaal te blokkeren of te verwijderen zal het verzoek alleen worden ingewilligd als Nabu Cloudhosting meent dat het materiaal onmiskenbaar onrechtmatig is.
4. Wat zijn mijn rechten als Klant tegen wie wordt geklaagd?
 • Nabu Cloudhosting stelt Klanten tegen wie een melding is ingediend zo snel mogelijk in kennis van ten minste het feit dat er een melding is gedaan en wat de strekking van de melding is.
 • De Klant wordt normaal 7 dagen de tijd geboden om te reageren, behalve als Nabu Cloudhosting er echt direct volkomen zeker van is dat de melder gelijk heeft. In dat geval kan Nabu Cloudhosting direct ingrijpen.
 • De naam van degene die de melding heeft gedaan en/of een kopie van de melding kunnen ook aan de Klant worden verstrekt, normaal pas op verzoek van de Klant, tenzij de melder daarvoor al aannemelijk had gemaakt dat dergelijke kennisgeving zou leiden tot onrechtmatige en/of strafbare wraakacties van de Klant jegens de melder, zoals smaad, bedreiging of mishandeling.
 • Bij takedown verzoeken zal Nabu Cloudhosting proberen om zo geen materiaal te blokkeren of te verwijderen dat wel gewoon rechtmatig is. Nabu Cloudhosting gaat normaal eerst over tot blokkeren en pas later eventueel tot verwijdering.
 • Voordat Nabu Cloudhosting over gaat tot meer ingrijpende maatregelen, zoals algehele opschorting van de diensten of permanente verwijdering van Materialen van de Klant, zal Nabu Cloudhosting Klant waarschuwen en hem verzoeken binnen 48 uur de onrechtmatige Materialen te verwijderen of (i) gemotiveerd Schriftelijk mede te (doen) delen waarom de Materialen niet onrechtmatig zijn.
5. Definities

5.1. Definities van termen die met een hoofdletter zijn geschreven, zijn terug te vinden in de Algemene Voorwaarden van Nabu Cloudhosting

© 2016 NABU BV
 
email     support@nabucloud.com
E-mail support: op werkdagen binnen 8 uur
en op weekends binnen 24 uur
Volg ons op